Laatste nieuws:

Weblog brandgansonderzoek Rusland 2009

Ook in 2009 is er weer een expeditie naar de baai van Kolkolkova georganiseerd. Volg de avonturen live op de weblog.

Lees meer...
 
Brandganzen geringd in de Jan Durkspolder

Op zaterdag 4 juli 2009 zijn er Brandganzen gevangen in de Jan Durkspolder, onderdeel van het Fryske Gea gebied "De Alde Feanen" in Friesland.

Lees meer...
 
Samengaan met www.geese.org geslaagd

Op woensdag 18 februari 2009 is de invoermodule van Goosetrack afgesloten. De laatste stap in het samengaan van Goosetrack en www.geese.org is daarmee een feit.

Lees meer...
 
Woensdag 18 februari overstap naar www.geese.org

Op woensdag 18 februari 2009 wordt de invoermodule van Goosetrack definitief afgesloten. Na die dag is het uitsluitend mogelijk uw waarnemingen van gekleurringde ganzen in te voeren op www.geese.org.

Lees meer...
 
Opvanggebieden PDF Afdrukken E-mail
Ganzen en beleid

Om de toenemende schade door ganzen en smienten binnen de perken te houden is door het ministerie van Landbouw, Natuur enVoedselkwaliteit (LNV) nieuw beleid ontwikkeld. Hiervoor is overleg gevoerd tussen vertegenwoordigers van LNV, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO), Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) en Vogelbescherming Nederland. Dat overleg heeft uiteindelijk geleid tot het zogenaamde “Beleidskader Faunabeheer ”, waarin staat dat de ganzen zullen worden opgevangen in speciaal daarvoor aangewezen gebieden.

Enerzijds streeft het Beleidskader ernaar de ganzenpopulaties in ons land te beschermen en niet te laten afnemen (de “duurzame instandhouding te waarborgen”). Dat is Nederland ook verplicht gezien de internationale verantwoordelijkheid die we hebben voor beschermde soorten (de zogenaamde Vogel- en Habitat Richtlijn van de Europese Unie, ook wel met Natura 2000 aangeduid). Anderzijds geeft het Beleidskader aan dat de omvang en de toename van de schade als gevolg van overwinterende ganzen en smienten nu zo groot is, dat beheer van de populaties noodzakelijk is. Daarom wordt vanaf 2005 80.000 hectare opvanggebied aangewezen voor Kolganzen, Grauwe Ganzen en Smienten. Omdat deze soorten vaak samen voorkomen met Brandganzen en Kleine Rietganzen genieten ook die twee soorten bescherming binnen de opvangebieden. In de opvanggebieden worden de ganzen niet langer verjaagd van de landbouwgrond die ze kaalvreten. De boeren aldaar krijgen een vergoeding mits zij hun land geschikt maken voor de vogels om daar te overwinteren, en rust garanderen. Ze kunnen daarvoor een contract afsluiten met de staat, het zogenaamde SAN pakket. Het systeem is vergelijkbaar met de beheerspaketten die boeren afsluiten om hun percelen op een weidevogelvriedenlijke manier te beheren. Naast de standaard vergoeding voor het SAN pakket krijgen de boeren ook hun schade vergoed, tot een zeker maximum. Buiten de opvangebieden mogen de ganzen verjaagd worden, en onder bepaalde voorwaarden ook bejaagd worden met het geweer. Jagen mag echter uitsluitend op Kolganzen en Grauwe Ganzen, en niet op de overige soorten.

Om de schade buiten de opvanggebieden ook daadwerkelijk te verminderen, zal optimaal gebruik gemaakt moeten worden van het leervermogen van de dieren. Door binnen de gebieden zo veel mogelijk rust en voldoende voedselaanbod te creeeren, en buiten deze gebieden juist onrust, en gevaar, hoopt men dat de ganzen leren binnen de opvanggebieden te blijven. Of de ganzen dit daadwerkelijk gaan leren, en of de nu aangewezen 80.000 hectare voldoende zijn voor alle ganzen wordt de komende jaren onderzocht. Een van de manieren om te kunnen vaststellen of de ganzen de opvanggebieden leren gebruiken is door gekleurringde ganzen te volgen. De waarnemingen van ganzen die u in het kader van Goosetrack doet kunnen dus bijdragen aan dit onderzoek.

In een aantal gebieden is ook al voor 2005 geexperimenteerd met opvangebieden op vrijwillige basis. Het initiatief van de boeren die verenigd zijn in de agrarische natuurvereniging de “De Guozzekrite” bij Anjum is hiervan een goed voorbeeld. Dit gebied fungeert nog steeds als een van de grootste ganzenopvangebieden in Nederland. Ook “Boeren met Ganzen” op Schiermonnikoog is een voorbeeld van zo’n initiatief.
In alle provincies zijn inmiddels ganzenopvanggebieden aangewezen. Per provincie kun je een lijst vinden van alle opvanggebieden. De exacte begrenzing van elk opvanggebied is te zien op een kaartje, en er wordt informatie gegeven over de ganzensoorten en –aantallen. Per provincie wordt ook informatie gegeven over de aanwijzingsprocedure, ontheffingen, regels en andere zaken met betrekking tot de opvanggebieden.

 
< Vorige   Volgende >
naar boven

Inloggen

Agenda